ABC logo

Akademicka Biblioteka Cyfrowa

 

zakładasz nowe konto Krok 1: Akceptacja regulaminu

Prosimy o zapoznanie się i akceptację poniższego regulaminu. Jego akceptacja jest niezbędna, aby przejść do następnego kroku zakładania konta.

REGULAMIN Akademickiej Biblioteki Cyfrowej

 1. Akademicka Biblioteka Cyfrowa zwana dalej ABC służy udostępnianiu zbiorów zgromadzonych przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz współpracujące z nim Biura ds. Osób Niepełnosprawnych uczelni partnerskich.
 2. Zbiory udostępniane są wyłącznie osobom posiadającym orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku albo innych niepełnosprawności uniemożliwiających korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku.
 3. Korzystanie z usług ABC, jest możliwe po uprzednim zarejestrowaniu w biurze ds. osób niepełnosprawnych własnej uczelni – o ile współpracuje ona z Uniwersytetem Warszawskim, lub w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Osoby niebędące studentami lub pracownikami uczelni partnerskiej mogą korzystać z ABC po złożeniu wniosku o założenie konta bibliotecznego bezpośrednio do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warszawskiego, o ile legitymują się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności wymienionym w pkt. 2 niniejszego Regulaminu. Decyzję o założeniu konta podejmuje Kierownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. Konto biblioteczne zostaje uaktywnione po pozytywnej weryfikacji dokumentów potwierdzających stopień i rodzaj niesprawności wymienione w pkt. 2 niniejszego Regulaminu. O decyzji w sprawie założenia konta bibliotecznego osoba rejestrująca się w ABC zostanie powiadomiona wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.
 6. Konto biblioteczne zakładane jest na okres ważności orzeczenia.
 7. Osoby rejestrujące się w serwisie ABC wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zarówno przez biuro uczelni, w której dokonały rejestracji, jak i przez Uniwersytet Warszawski jako administratora serwisu.
 8. Jedna osoba jest uprawniona do posiadania jednego konta bibliotecznego. Konto może należeć tylko do jednego czytelnika i tylko jego właściciel jest uprawniony do korzystania z niego. Login i hasło dostępu do danego konta bibliotecznego nie może być udostępniane osobom trzecim.
 9. Czytelnik korzystający z ABC przyjmuje do wiadomości, iż w celu ochrony zgromadzonych zbiorów Uniwersytet wprowadza miesięczny limit pobrań. Wysokość tego limitu jest ustalana przez Uniwersytet Warszawski w porozumieniu z uczelniami partnerskimi i może być modyfikowana indywidualnie dla każdego z czytelników.
 10. Zbiory zgromadzone w ABC są udostępniane na podstawie art. 33[1] Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmian.).
 11. Czytelnik zobowiązuje się do przestrzegania prawa w zakresie wynikającym z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności zaś do:
  1. wykorzystywania zbiorów ABC jedynie na użytek własny,
  2. do nierozpowszechniania udostępnianych przez ABC materiałów,
  3. niewykorzystywania w celach komercyjnych, nieprzedrukowywania w całości lub fragmentach treści pozyskanych materiałów,
  4. każde wykroczenie w tym zakresie jest naruszeniem prawa i podlega karze.
  1. Korzystanie z konta bibliotecznego wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola o etykiecie "zapoznałem się z regulaminem i akceptuję go" co jest równoznaczne ze złożeniem podpisu.
  2. Korzystanie z konta bibliotecznego wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, w zakresie niezbędnym do realizacji tej usługi. Wyrażenie zgody jest dokonywane poprzez zaznaczenie pola o etykiecie "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania z zasobów ABC" i jest równoznaczne ze złożeniem podpisu.
 12. W przypadku naruszenia Regulaminu, Uniwersytet Warszawski może zablokować konto biblioteczne lub całkowicie usunąć konto każdego czytelnika z ABC.
 13. W przypadku usunięcia konta z powodu naruszenia Regulaminu, czytelnik może ubiegać się o ponowne założenie konta po upływie 12 m-cy.
 14. Regulamin został zatwierdzony przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 26 października 2011r.

 

Podstawy prawne: